Komunalna naknada

  Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95-uredba, 21/96-Uredba, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stanovi, poslovni prostori, garaže…) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi (Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije).

  Sva polja koja su označena sa zvjezdicom (*) moraju biti ispunjena kako bi obrazac bio pravovaljan i zaprimljen. Vaši podaci biti će korišteni u svrhu ostvarivanja ostalih prava.

  PODACI O OBJEKTU

  DOKUMENTACIJA O VLASNIŠTVU/KORIŠTENJU

  priloženo on-lineosobno

  POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

  Također se moli obveznike koji predmetnu nekretninu NE KORISTE za trajno stanovanje i nekretnina NE SLUŽI obvezniku za iznajmljivanje stanova i soba (ne plaća se porez po osnovi primitka od najma ili zakupa nekretnina) da na predmetnu nekretninu postoji obveza poreza na kuće za odmor temeljem Zakona o lokalnim porezima, što su porezni obveznici dužni prijaviti do 31. ožujka godine za koju postoji obveza.
  Zakonom je također propisano da će se svaka fizička osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor kazniti novčanom kaznom od 100,00 do 5.000,00 kuna, odnosno svaka pravna osoba koja ne iste novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna.
  Visina poreza utvrđena je Odlukom o porezima Grada Opatija i iznosi 15,00 kuna po četvrtnom metru korisne površine godišnje, a plaća se prema rješenju nadležnog tijela Grada Opatije.

  Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko ste obveznik plaćanja i poreza na kuće za odmor, da u nastavku označite i ostale podatke.